S 22962433

 

“ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 การตรวจราชการผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 รอบที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ “

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการตรวจราชการแทนในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ คือ
- เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
- เพื่อให้เกิดการนำผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการฯ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ
- เพื่อรับทราบผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยนำผลลัพธ์ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ให้นำไปขยายผล หากพบปัญหาอุปสรรคให้นำไปแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์