วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้

  1. ฟาร์มปมาพร ชุนประวัติ เข้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโคนม
  2. ฟาร์มวิเชียร แสนสุข เข้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโคนม และการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
  3. ฟาร์มมณฑล ทิมสูงเนิน เข้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโคนม และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 8 ตัว

        และได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามฟาร์มโคนม ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้     

  1. ฟาร์มธิตินันท์ แสนสุข เข้าให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงโคสาวทดแทนและการจัดการอาหารโคนม
  2. ฟาร์มธนพร ยอดคำมี เข้าให้บริการแต่งกีบโคที่ขาเจ็บ จำนวน 1 ตัว

       จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคเหนือตอนบน อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 1043802 1043804  1043805
 1043806  1043807  1043808
 1043809  1043810  1043816
 1043818  1043820  1043821
 1043822  1043824  1043825
 1043828  1043831  1043836
 1043841  1043842 0  1043843