วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์อำเภอเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้     

  1. ฟาร์มเพลิน แมลงภู่ เข้าให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคนม การจัดการอาหารโคนม และเข้าแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 6 ตัว
  2. ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ เข้าตรวจโคขาเจ็บ จำนวน 2 ตัว

12