วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก  เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย จากนั้นเข้าปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอคีรีมาศและอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้
       1. ฟาร์มคำเลี่ยม  แสนสมพงษ์ เข้าให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคนม การจัดการอาหารโคนม และตรวจท้องแม่โคนม
จำนวน 2 ตัว
       2. ฟาร์มสายชล แป้นเมาส์ เข้าให้คำแนะนำด้านอาหารโคนม แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 2 ตัว ตรวจท้อง จำนวน 2 ตัว
       3. ฟาร์มโกมินทร์ ฮุยเขียว เข้าแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 3 ตัว ตรวจท้อง 2 ตัว
       4. ฟาร์มชุมพงษ์ วงษ์อินทร์  เข้าให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์ แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 2 ตัว ตรวจท้อง 1 ตัว

1