วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการตามแผนโครงการ Mobile Lab ดังนี้

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มทองเจือ และกรุณาฟาร์ม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มTetracycline, ตรวจวัดความชื้น และตรวจหาอะฟาทอกซิน ผลการตรวจ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ, ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และไม่พบอะฟาทอกซิน

2.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะ จากฟาร์มสุกรขุน จำนวน 8 ฟาร์ม เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจำนวน 40 ตัวอย่าง ผลคือ  ไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 40 ตัวอย่าง

ณ. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และฟาร์มสุกรขุนในเขตพื้นที อำเภอ  เมือง อำเภอ กงไกรลาศ และ อำเภอ ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

2