S 9773083

ประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน “ระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2” กรมปศุสัตว์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน “ระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2” กรมปศุสัตว์ เพื่อรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการใช้งานในระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เพื่อให้กองแผนงาน นำไปปรับปรุงตามความต้องการในการใช้งานต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก