61582

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ ต.โคกสะอาด และ ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามสถานะระบบสืบพันธุ์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม สอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ ล้วงตรวจท้องและล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์"

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ ต.โคกสะอาด และ ต.ประดู่งาม อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
-ฟาร์มทองใบ ทองสุขดี
-ฟาร์มกาหลง ทองคำ
-ฟาร์มประทาน บุญงาม
-ฟาร์มเข็มทอง บุญงาม
ฟาร์มบุญเพิ่ม ศิริโสม
-ฟาร์มวรชิต ต่ายเถาว์
-ฟาร์มเพิ่มศักดิ์ ปุจฉาธรรม
-ฟาร์มสีนวล ชื่นอุรา
-ฟาร์มสุพรรณ์ สุภาวิตา
เพื่อติดตามสถานะโค ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม สอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ ให้บริการล้วงตรวจท้องจำนวน 2 ตัว และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 2 ตัว

รายงานโดย นางสาวเจนจิราพร สอนทอง หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6