162909

“หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์หล่มสัก เข้าฟาร์มติดตามการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์"

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มอุทิศ ขุลีเทาว์ ฟาร์มกุณฑีรา กล่ำอินทร์ และฟาร์มทรงพล ศีตะโกเศศ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
เข้าฟาร์มบุญหนา คำเขิน ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนลูกโค 1 ตัว ล้วงตรวจท้องแม่โค 2 ตัว ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ 1 ตัว และให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมส่งตรวจ
เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และรักษาโคสาวตาอักเสบ 1 ตัว

รายงานโดย : นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก