279728

“หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์หล่มสัก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก และหน่วยมาสเตอร์บูลหล่มสัก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 3/2563“
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 2 ฟาร์ม รวมจำนวนโคนมที่ฉีดวัคซีน 45 ตัว (วัคซีนชนิด 3 ไทป์ Lot.T63H หมดอายุ 25/5/64) ดังนี้
สุนันทา หม่องวันนะ ทำวัคซีน 25/25 ตัว
สมอาง อินดีคำ ทำวัคซีน 20/20 ตัว
รายงานโดย : นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง หน่วย HHU หล่มสัก สนง.ปศข.6