2

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับหน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าเยี่ยมฟาร์มแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ แนะนำการจัดการอาหาร ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้
ร่วมกับหน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าเยี่ยมฟาร์มสุทธิกาน พิพัฒน์เมธี อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
- ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ จำนวน 7 ตัว (ตรวจท้อง 1 ตัว แก้ไขปัญหาผสมติดยาก 6 ตัว)
- แนะนำการจัดการด้านอาหาร พบสัดส่วนอาหารข้นมากกว่าอาหารหยาบ จึงแนะนำให้เพิ่มสัดส่วนอาหารยาบเพื่อป้องกันการเกิดภาวะกระเพาะเป็นกรด
- ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม ปรับแรงลมและจังหวะการรีดนมให้ได้ตามค่ามาตรฐาน
- รายงานผลคุณภาพน้ำนมและปรับปรุงฐานข้อมูล
เข้าแนะนำการทำมาตรฐาน GAP ฟาร์มโคนม นายสุรเดช จันทร เกษตรกรรายใหม่ที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
เข้าเยี่ยมฟาร์มโกมิน ฮุ้นเขียว อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
- ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ จำนวน 3 ตัว ( ตรวจระบบสืบพันธุ์หลังคลอด 3 ตัว)
- รักษาโรคพยาธิในเลือดและฉีดถ่ายพยาธิ จำนวน 1 ตัว
- แนะนำการจัดการด้านอาหาร แก้ไขปัญหาโปรตีนในน้ำนมต่ำ
- รายงานผลคุณภาพน้ำนมและปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานโดย : นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน
หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6