3034

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มวันโชค แสนลี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และขึ้นทะเบียนลูกโค 1 ตัว
เข้าฟาร์มสมบัติ แสงมะณี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องรีดนม พบว่าชำรุด 1 ชิ้น จึงแนะนำให้เปลี่ยน และให้คำแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม
รายงานโดย : นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง หน่วย HHU หล่มสัก สนง.ปศข.6