S 15098260

การติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และประชาชนผู้บริโภคเนื้อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

และได้ติดตามมาตรการการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ของฟาร์มฝึกและเลี้ยงมาบ้านซับตะเคียน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์