วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)หล่มสัก เข้าเยี่ยมฟาร์ม
 -บุญหนา คำเขิน ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม และเน้นย้ำการแกว่ง CMT ก่อนรีดนมทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบแม่โคที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเต้านมอักเสบ  แนะนำการจัดการด้านอาหาร  รายงานผลคุณภาพน้ำนมและค่าโซมาติกเซลล์ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเน้นย้ำเรื่องมาตรการเกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย
 -เข้าร่วมประชุมกับปศุสัตว์ เขต 6 ผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด และหน่วยมาสเตอร์บูลหล่มสัก ในเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ของแต่ละฟาร์มที่มีค่าโซมาติกเซลล์สูงกว่า 500,000 เซลล์ และหาแล้วทางในการปรับปรุงให้ได้ค่าที่เป็นมาตรฐาน
รายงานโดย : นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง 
หน่วย HHU หล่มสัก
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6