วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนม พื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ 
🐄 ฟาร์มชาคิม สั่งจันทร์
🐄 ฟาร์มสมพร หาญปิง
🐄 ฟาร์มประภาศรี เนียมแก้ว
ปรับปรุงประวัติ ออกใบประวัติโค จำนวน 5 ตัว ล้างท่อลมพร้อมปรับแรงดันและจังหวะหัวใจ แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มองค์ประกอบน้ำนม และฉีดยาถ่ายพยาธิโคสาว จำนวน 4 ตัว
🐄รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6