วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มรุ่งทิพย์ ทุเรียนทอง ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามผลการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบในน้ำนมไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คำแนะนำการจัดการอาหารโดยเสริมอาหารข้นในฝูงโคคลอดใหม่และให้ผลผลิตสูง ติดตามลูกโคเกิดขึ้นทะเบียนโค จำนวน 6 ตัว  แล้วประชุมร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเรื่องการรับสมาชิกส่งน้ำนมดิบเพิ่มและการคัดกรองน้ำนมดิบที่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 3 ตัว และให้คำแนะนำเจ้าของในการดูแลสัตว์ป่วยแล้วติดตามผลต่อไป
รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 6