วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายบรรณรต ศรีประวัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 5 ส ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำกิจกรรม 5 ส มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้สามารถดำเนินการด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ 
รายงานโดย : นายบรรณรต ศรีประวัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 5 ส ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6