วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ปฏิบัติงานดังนี้
  - ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เข้าติดตามฝังไมโครชิพและกําชับมาตรการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรคกาฬโรคในม้า (AHS) พบว่าม้ามีสุขภาพแข็งแรงและมีหมายเลขไมโครชิพครบทุกตัว 
  - ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ (ถังรวม) เพื่อตรวจทางจุลชีววิทยา ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด
  - เข้าเยี่ยมฟาร์มวิไรวรรณ์ พนมสวย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามการปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอต่ออายุรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) แนะนำการจัดทำเอกสารและการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
  - ให้บริการรักษาแมวป่วย จำนวน 3 ตัว สุนัขป่วย จำนวน 3 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
รายงานโดย : จักรพงษ์  พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 6