วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)หล่มสักเข้าเยี่ยม
         ฟาร์มภาณุพงศ์ โนรีเวช 
         ฟาร์มทรงพล ศีตะโกเศศ
         ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนโคทั้งหมด 2 ตัว ตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนม ตั้งจังหวะ(หัวใจ)และแรงลมเครื่องรีดนมให้ได้ค่ามาตรฐาน แนะนำการจัดการอาหาร เน้นย้ำการคัดกรองเต้านมอักเสบให้เป็นประจำด้วยการแกว่งน้ำยา CMT และเข้าเก็บน้ำนมดิบทั้งรวมของสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด เพื่อทำการส่งตรวจทางจุลชีววิทยา
รายงานโดย นางสาว อารียา ต๊กควรเฮง
หน่วย HHU หล่มสัก
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6