วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง และนางสาวหทัยชนก วาสะศิริ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ฟาร์มไก่ไข่ ที่มีการเลี้ยงมากกว่า 100,000 ตัวขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มมาตรฐาน ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการขอรับใบอนุญาต