วันพุธที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ  รัตนะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านทางระบบApplication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก