วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
🐄ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ ณ วัดราวต้นจันทร์ ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
🐄 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศเข้าร่วมตรวจประเมิณการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมที่ขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขการระบายของเสียภายในฟาร์มพื้นที่ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำนวน 4 ฟาร์ม ดังต่อไปนี้ ฟาร์มมานพ ทัศนา ฟาร์มชัยนัฎ ทัศนา ฟาร์มรักษ์ อารา และฟาร์มสุนิสา ทิพยสุคนธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต6