วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จัดเตรียมสถานที่สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และทำนมพาสเจอร์ไรส์แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้นเข้ารักษาลูกโคมีอาการท้องเสีย จำนวน 1 ตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6