วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  เข้าเยี่ยมฟาร์มประจักษ์ สุวรรณรินทร์ และฟาร์มอุดม ปุ้มตะมะ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำนม ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้ความรู้เรื่องโรคแท้งติดต่อ คำแนะนำการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนม ให้คำแนะนำการใช้ยาและการเลือกซื้อยาสัตว์ที่มีทะเบียน และเข้าเยี่ยมฟาร์มสมหมาย โพธิ์เทพ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร การตรวจ CMT และให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ (ตรวจท้อง) จำนวน 1 ตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6