วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์เขต 6 ดำเนิการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการในการติดตามงานตามแผนปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางมาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดในสัตว์อื่นๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6