1617183874464 

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อติดตามสถานะแม่โคเนื้อ สถานะลูกเกิด และเรื่องการชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 9 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรฯ สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6