1631146225401

วันที่ 6-8 กันยายน 2564
เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกปฏิบัติงานตรวจติดตามงานด้านผสมเทียมและจัดส่งเวชภัณฑ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ดังนี้
 
▪️วันที่ 6 กันยายน 2564
    - ตรวจติดตามงานด้านผสมเทียมของหน่วยผสมเทียมบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
✅ สรุปผลการตรวจประเมิน พบข้อบกพร่องตามแบบบันทึกการตรวจประเมิน ทั้งหมด 5 ข้อ
 
▪️วันที่ 7 กันยายน 2564
    - ตรวจติดตามงานด้านผสมเทียมของหน่วยผสมเทียมสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
✅ สรุปผลการตรวจประเมิน ไม่พบข้อบกพร่อง
 
▪️วันที่ 8 กันยายน 2564
    - ตรวจติดตามงานด้านผสมเทียมของหน่วยผสมเทียมวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
✅ สรุปผลการตรวจประเมิน พบข้อบกพร่องตามแบบบันทึกการตรวจประเมิน ทั้งหมด 7 ข้อ
-----------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6