1631504266619

วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นการปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีโรคลัมปี สกิน ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก