1631524487345

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และนายสุขุม สนธิพันธ์ ผู้อำนวยกลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์ ร่วมชี้แจงแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยมีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และผู้อำนวยการส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางแก้ว ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom  เพื่อติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ชี้แจงแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6