1

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกียวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบรูณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ( ห้องเหลืองหางขาว ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก