1

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุม การเก็บน้ำนมที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก