วันที่​ 7-10​ สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใหม่และการนำเสนอผลงานวิจัยทางระบาดวิทยา​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562​ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ (นายจีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์โสภณ)​ เป็นประธานเปิดการสัมมนา​ฯ​ ณ​ โรงแรมชลจันทร์​ พัทยา​ บีช​ รีสอร์ท​ จ.ชลบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าจัดทำวีดีโอเผยแพร่ผลงานของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต และอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2562 ของนายสมชาย อ่างทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ เข้าร่วมดำเนินงานฯ

วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการ”การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมโครงการนี้เพื่อ 1.ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การบริหารพัสดุที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงาน 3. เพื่อให้สามารถระบุปัญหา อุปสรรคด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการบริหารพัสดุ พร้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน  จำนวน 270  คน

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ซึ่งจัดขึ้น ณ สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และสหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานดังกล่าวได้เข้าตรวจเยี่ยม และบริการแก้ไขปัญหาถึงฟาร์มเกษตรกร ในด้านคุณภาพน้ำนมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด แนะนำและแก้ไขปัญหาระบบการรีดนมและเครื่องรีดนม แนะนำและแก้ไขปัญหาสุขภาพโคนมและระบบสืบพันธุ์ และแนะนำการเลี้ยงโคนมและการจัดการอาหารโคนมแก่ฟาร์มเกษตรกร

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 รอบ 2 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เพื่อติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเมล็ดพันธ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...