วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  โดยมีปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ
รายงานโดย 
นายบรรณรต ศรีประวัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น.
ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการปศุสัว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกล web conference เรื่องความคืบหน้าการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาด COVID-19   โดยรองอธิบดีชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมืองจังหวัดพิษณโลก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศและหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานฟาร์มในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้ 
ฟาร์มจอน ดีแท้ เข้าให้คำแนะนำปรับปรุงและเตรียมเอกสารสำหรับยื่นตรวจขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP)โคนม 
ฟาร์มนิติกร แก้วสุขเรือง และ🐄ฟาร์มสมพร หาญปิง เข้าปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการอาหารหยาบ และตัดแต่งกีบโคนม จำนวน 2 ตัว 
รายงานโดย : จารุพรรณ จันทร์ดา หน่วย HHU กงไกรลาศ สำนักงานปศุสัตว์เขต6

วันที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563​ นายสุรพล​ ธัญญเจริญ​ ปศุสัตว์เขต​ 6 มอบหมายให้​ หน่วย​ HHU​ ศรีเทพ​ ร่วมกับสหกรณ์โคนมศรีเทพ​ จำกัด ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์​ เพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป​ ที่จำหน่ายแล้วมี 3 รสชาติ​ ได้แก่นมน้ำผึ้ง​ นมรสธรรมชาติ​ นมชมพู​ และทดลองทำโยเกิร์ต​ นมชาเขียว​ นมชาไทย​ และนมโกโก้​ ซึ่งจะนำออกจำหน่ายในสัปดาห์หน้า
รายงานโดยนางสาวเจนจิราพร​ สอนทอง​ หน่วย​ HHU​ ศรีเทพ​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าเยี่ยมฟาร์มสมจิตร เก่งทันการ ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามลูกโคเกิดและขึ้นทะเบียนลูกโค เก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์ม พบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีโคใกล้จะแห้งนมในฝูงมาก แต่คุณภาพน้ำนมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ให้คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเพื่อรักษาโรคเต้านมอักเสบไม่ให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยา แนะนำการจัดการแปลงหญ้าและอายุการตัดให้เหมาะสมกับขนาดฝูงโคในฟาร์ม ให้บริการผ่าตัดทำหมันและรักษาแผลสุนัขโดนกัด ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า
รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว

เนื้อหาอื่นๆ...