วันที่ 30 กันยายน 2562 ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562  โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราขการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 กันยายน 2562 ท่านปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปและติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุมตามโครงการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ตาก, พิษณุโลก, นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์, สุโขทัย, พิจิตร และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 รวมทั้งจำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รวมไปถึงการนำเสนอแนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้มีการมอบแนวทางเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบ E-movement (ระบบที่ปรับปรุงใหม่) จากเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน และการมอบนโยบายและผลการดำเนินงานงานด้านอาหารและยาสัตว์ของกองอาหารและยาสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ ร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...