วันที่ 17-18 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดยนายชัยนาท แสนยศและคณะ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และปฏิบัติงานการแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์/ติดตามการใช้ยาสัตว์ ศรีสุดาฟาร์ม ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม ให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่/ศูนย์คัดไข่ สำหรับผู้ประกอบการ ศรีสุดาฟาร์ม ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล และให้คำแนะนำพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดพอเพียง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในการนี้มีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร โดยนางสาวจุฑารัตน์ น้อยพินิจ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมปฏิบัติงาน ในครั้งนี้..

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้น ฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 16 กันยายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6  ให้ประชุมหารือแนวทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองของไทย ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี ผชช.ธานี ภาคอุทัยเป็นประธาน

วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัด เขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีรับผิดชอบเฉพาะด้าน ในการรับมือสถานการณ์หากเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ้น
สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ปัจจุบันมีการแพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกทั้งหวัด 26 ประเทศ แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค หากมีการระบาดของโรคในประเทศไทยจะมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันล้านบาท ซึ่งไม่รวมความเสียหายด้านสังคม

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมและเป็นประธานการประชุม "สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6" เพื่อสรุปผลการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  ตั้งแต่การจัดการฟาร์ม การเลี้ยง การรีดนม  และผลการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม (GAP) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น  90 คน
      จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานได้ ดังนี้
      1. ฟาร์มโคนมในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มีจำนวนทั้งสิ้น 199  ฟาร์ม ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) จำนวน  184   ฟาร์ม  คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนฟาร์มโคนมทั้งหมด
      2. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาเป็น key farm จำนวน 14 ฟาร์ม และได้คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (young dairy farmer) จำนวน 4 ฟาร์ม
       3. โคนมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/62 ในเดือนธันวาคม 61- มกราคม 62 รอบที่ 2/62 เดือนเมษายน 62 - พฤษภาคม 62 และ รอบที่ 3/62 เดือนสิงหาคม 62 - กันยายน 2562
       4. คณะทำงานเข้าแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมไม่ผ่านมาตรฐาน โดยการแนะนำการจัดสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคในแต่ละช่วงการให้ผลผลิต และแนะนำวัตถุดิบที่มีราคาถูก คุณภาพดี ให้เกษตรกรนำมาประกอบในสูตรอาหาร
      5. ปีงบประมาณ 2562 โคนมได้รับการแก้ไขปัญหาผสมติดยาก จำนวนทั้งหมด 405 ตัว

เนื้อหาอื่นๆ...