วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หน่วย hhu หล่มสัก เข้าต้อนรับ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และคณะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าติดตามปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด และออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหารโคนมและการจัดการระบบสืบพันธุ์ ณ ฟาร์มโคนมของนายอุทิศ ขุลีเทาว์ 
          ร่วมกับสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อขอรับรองมาตรฐานฮาลาลของศูนย์รวมรวมน้ำนมดิบ และเข้าฟาร์มเพื่อตรวจสอบแหล่งต้นทางของการผลิต
          ร่วมกับเจ้าหน้าที่มาสเตอร์บูลหล่มสัก เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี ทำการช่วยคลอดแม่โคคลอดยาก 1 ตัว 
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 7 พฤษภาคม  2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และคณะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าติดตามปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด จากนั้นได้ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหารโคนมและการจัดการระบบสืบพันธุ์ ณ ฟาร์มโคนมของนายอุทิศ ขุลีเทาว์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
         ในช่วงบ่ายได้เข้าติดตามงานการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ การขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ และติดตามตัวชี้วัดของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานโดย : นางทิวารรณ อารีพงษ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU ศรีเทพ ส่งเสริมการแปรรูปน้ำนมของสหกรณ์โคนมศรีเทพ โดยได้ทดลองทำสบู่น้ำนม ปรับปรุงสูตรจำนวน 3 สูตร จากนั้นเข้าฟาร์มในพื้นที่อำเภอหนองไผ่​ ได้แก่​ ฟาร์ม​ทรงธรรม ล่ำสัน​ ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสืบพันธุ์ และล้วงตรวจท้องโคจำนวน 2 ตัว
รายงานโดย นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย์ หน่วย HHU ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  โดยมีปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก, ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนฯ
รายงานโดย 
นายบรรณรต ศรีประวัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มวิไรวรรณ  พนมสวย ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามลูกโคเกิดและขึ้นทะเบียนลูกโค เก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์ม พบว่าผลผลิตและคุณภาพน้ำนมดิบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่พบปัญหาแม่โครีดนมหลังคลอดป่วยด้วยภาวะ Ketosis จำนวน 2 ตัว จึงแนะนำแนวทางการรักษาและแนะนำการจัดการอาหารในช่วงโคแห้งนมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอีก แล้วให้คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเพื่อรักษาโรคระบบทางเดืนหายใจแบบเฉียบพลัน เข้าฟาร์มวิวาเรฟาร์ม รักษาโคเนื้อป่วย จำนวน 1 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลโคป่วยและติดตามผลการรักษาแกะท้องเสีย พบว่าอาการดีขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำการถ่ายพยาธิ และให้บริการรักษาสุนัขป่วยนอกสถานที่ จำนวน 2 ตัว แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป
รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า