วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกรจำนวน 1 กลุ่ม  เกษตรกรจำนวน 10 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ขยายพันธุ์กระบือ และให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงกระบือในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน เข้าร่วมติดตามงานฯและติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 31 กรกฎษคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิารุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าประชุม การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 รอบ 2 (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562  โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต ณ แปลงใหญ่โคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ของการประกวด คือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้การดำเนินงานมาตรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของโครงการให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เนื้อหาอื่นๆ...