รมช.ประภัตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร ณ ฟาร์มโคขุน ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มุ่งพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนของเกษตรกร ลดการนำเข้าเนื้อโคต่างประเทศ
15 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น.
   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงโคขุน ให้ขวัญ กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
   ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับในพื้นที่ โดยมี นายสมเจตต์ ลิมปพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6 พร้อมด้วย และข้าราชการระดับสูงของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
   กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนนี้ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงระยะสั้นประมาณ 90-120 วัน โดยขุนให้ได้น้ำหนักประมาณ 500 กก. และขายผ่านพ่อค้าที่จะส่งไปประเทศจีนและเวียดนาม นอกจากนี้ มีโรงผสมอาหาร เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในฟาร์มและในกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน โดยมีเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่าย ประมาณ 60 ราย จำนวนโคขุนในกลุ่ม ประมาณ 1,200 ตัว กรมปศุสัตว์ ช่วยเหลือดูแลด้านการป้องกันโรคระบาด ให้ความรู้ผลักดันเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน การตรวจสอบโคก่อนการเคลื่อนย้าย

วันที่ 10-12 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562 และประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 11 กันยายน 2562  ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ระยะที่ 2 สำหรับผู้ปฎิบัติงาน ณ ห้องปฎิบัติงาน ห้อง 506 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมและเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในการประชุมฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ  สาธารณะสุขจังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมขุนพิเรนทรเทพ อาคารห้องสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ,นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ,นางจรุณี  ดำช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ,นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก(หัวหน้ากลุ่มด่านที่ 6)  ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรรมนัส พรหมเผ่า ในเข้าตรวจเยี่ยมประชาชน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ (หญ้าแห้ง) และเวชภัณฑ์​ ยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน​ 40 ราย

เนื้อหาอื่นๆ...