วันที่  1 พฤษภาคม 2563  ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563   โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานและรับนโยบายในการทำงานจาก ท่านปศุสัตว์ 6  โดยปฎิบัติตามนโยบายการป้องกันโรคโควิด-19  ณ  ลานอเนกประสงค์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักเข้าฟาร์มเพื่อกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 1 ฟาร์ม 11 ตัว และเข้าฟาร์มวรัญญา หมวกชา ตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม เนื่องจากฟาร์มแจ้งว่าหัวใจเครื่องรีดเต้นผิดปกติ
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย รายงานผลการปฏิงานของหน่วย HHU และเข้าฟาร์มวัชรมนตรี เม้ากำเนิด ร่วมกับนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย รักษาโคป่วยไม่ลุกหลังคลอด พร้อมวางแผนติดตามการรักษา
รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มนงนุช จันทร์สา ปรับฐานข้อมูลโค เก็บข้อมูลฟาร์ม พบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจสอบคุณภาพอาหารหยาบ แนะนำการสร้างโรงเรือนโคให้เหมาะสมกับให้อาหารและการจับบังคับโค ติดตามลูกโคเกิดและขึ้นทะเบียนลูกโค ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 2 ตัว เเละให้คำแนะในการรักษาสุนัขป่วย จำนวน 1 ตัวแก่เจ้าของ ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า
รายงานโดย : จักรพงษ์ พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาวะวิกฤติ covid-19 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก