วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ บริเวณลานกิจกรรมวัดศรีสะอาด อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และการดำเนินการกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ระดับเขต ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ (กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี วัตถุประสงค์ของการประกวด คือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้การดำเนินงานมาตรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของโครงการให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ ในโอกาสนี้เจ้าหน้าส่วนสุขภาพสัตว์ร่วมบรรยายในหัวข้อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สู่สัตว์ ณ โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม  เกษตรกรจำนวน 40 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ขยายพันธุ์กระบือ และให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงกระบือในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมติดตามงานฯ


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมบรรยายวางแนวทางการซ้อมแผนเฝ้าระวังฯ ในโครงการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เนื้อหาอื่นๆ...