วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักเข้าฟาร์มเพื่อกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 10 ฟาร์ม 50 ตัว ดังนี้
          ฟาร์มวรัญญา หมวกชา จำนวน 6 ตัว
          ฟาร์มณัฐพล แก้วเกิด จำนวน 11 ตัว 
          ฟาร์มบุญศิริ แก้วประสงค์ จำนวน 2 ตัว
          ฟาร์มมลิวรรณ์ แก้วชาย จำนวน 2 ตัว และล้วงตรวจท้องแม่โค 1 ตัว โคสาว 4 ตัว
          ฟาร์มประสิทธิ์ ผิวอ่อน จำนวน 4 ตัว
          ฟาร์มสุนันทา หม่องวันนะ จำนวน 6 ตัว
          ฟาร์มทรงพล ศีตะโกเศศ จำนวน 2 ตัว และให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสำหรับโคนม
          ฟาร์มอุทิศ ขุลีเทาว์ จำนวน 8 ตัว และรักษาแม่โคป่วย 1 ตัว
          ฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี จำนวน 3 ตัว และให้คำแนะนำการจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคสาว
          ฟาร์มบุญหนา คำเขิน จำนวน 6 ตัว และล้วงตรวจท้องแม่โค 7 ตัว
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ออกติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (FTA) ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

“หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่อำเภอศรีเทพ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามสถานะโค ล้วงตรวจท้อง สอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่น”
      วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่อำเภอศรีเทพได้แก่
-ฟาร์มวรชิต ต่ายเถาว์ เพื่อกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ทำวัคซีนครั้งแรก จำนวน 2 ตัว และฉีดวัคซีนแก่โคคลอดใหม่จำนวน 5 ตัว ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามสถานะโค และออกใบประวัติลูกโคเกิดใหม่จำนวน 4 ตัว
-ฟาร์มอุษา บุญงาม ล้วงตรวจท้องจำนวน 2 ตัว ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามสถานะโค
-ฟาร์มธนพงษ์ งีสันเที๊ยะ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามสถานะโค สอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ
-ฟาร์มบุษบง งีสันเที๊ยะ กระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ทำวัคซีนครั้งแรก จำนวน 5 ตัว ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามสถานะโค และสอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ
      พื้นที่ ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เข้าฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยเข็มกระตุ้นจำนวน 2 ตัว
รายงานโดย นางสาวเจนจิราพร สอนทอง หน่วย HHU ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้าให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ รวมจำนวน 3 ตัว พบปัญหาสุนัขเพศผู้ถูกกัดมีแผลเปิดบริเวณอัณฑะเป็นเวลานาน ณ วัดไผ่นาเริง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าตรวจคัดกรอง CTM เพื่อแก้ปัญหา SCC รายฟาร์ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหาร การป้องกันโรค และแนะนำการใช้ยาในโคนมให้เหมาะสม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด และให้บริการรักษาสุนัขป่วย ติดตามผลการรักษาต่อไป จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า
รายงานโดย : จักรพงษ์ พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าฟาร์มโคนมเกษตรกรพื้นที่ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้แก่
ฟาร์มกำจร ตาแจ่ม
ฟาร์มงก เปรมอ้น
ฟาร์มเสมียน อินทร์ป้อม
ฟาร์มชาคิม สั่งจันทร์
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโคนม ล้วงตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์ จำนวน 8 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมน จำนวน 2 ตัว เก็บตัวอย่างเลือดสำรวจโรคพยาธิในเลือดและแท้งติดต่อ จำนวน 5 ตัว ตรวจรักษาโคป่วย จำนวน 2 ตัว
รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6