วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรจำนวน 4 กลุ่ม  เกษตรกรจำนวน 40 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ขยายพันธุ์กระบือ และให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงกระบือในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ ในโอกาสนี้เจ้าหน้าส่วนสุขภาพสัตว์ร่วมบรรยายในหัวข้อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สู่สัตว์ ณ โรงแรมโบนิโต้ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และนายอดุลย์ ตายอด นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง" กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ และแนวทางเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่" ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จัดงโดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมบรรยายวางแนวทางการซ้อมแผนเฝ้าระวังฯ ในโครงการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

S 71507978

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6 ให้เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการของนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 รอบที่ 2 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เนื้อหาอื่นๆ...