วันที่ 5-6 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายวิริยะ ช่วยบำรุง ที่ปรึกษาส่วนตัวของ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมและศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออกให้เป็นอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และอำเภอเมือง จังหวัดตาก

LINE P20190906 112100288

วันที่ 4-6 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และสพ.ญ.พุทธชาติ คาดสนิท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อ) ลำดับที่ BFI10 ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 ฟาร์ม และพร้อมกับสพ.ญ.มนต์วจี ชูดวง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจติดตามผล คอมพาร์ทเมนต์ ลำดับที่ BFI10 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน​ 23​ ราย

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.09 น. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน​ 14 ราย

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ,นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคหนือตอนล่าง และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” โดยได้มอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อน และเวชภัณฑ์​ยารักษาโรคให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ​ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านตะแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 39 ราย

เนื้อหาอื่นๆ...