วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ออกตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (FTA) ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองลาน และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักเข้าเยี่ยมฟาร์มอ.เมืองเพชรบูรณ์ 3 ฟาร์ม ได้แก่ มณีภัสสรฟาร์ม ทรงยศฟาร์ม และจินดาฟาร์ม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม ให้คำแนะนำการรีดนม และการดูแลสุขภาพโคนม ซึ่งพบว่าฟาร์มมีปัญหาระบบรีดนม คือ แรงดูดสุญญากาศต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากมีการรั่วในระบบ (ชุดถังรีด) หัวใจเครื่องรีดเต้นช้า และไม่สามารถปรับได้ 
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 28 เมษายน 2562 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มทองสุข  จันทรจักร ปรับฐานข้อมูลโค เก็บข้อมูลฟาร์ม พบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจสอบคุณภาพอาหารหยาบ เเละมอบใบประกาศ อบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ให้บริการฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอก จำนวน 3 ตัว เเละรักษาแมวป่วย จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า
รายงานโดย : จักรพงษ์ พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าฟาร์มโคนมเกษตรกรพื้นที่ อ.กงไกรลาศ และ อ.เมืิอง จ.สุโขทัย ได้แก่
🐄ฟาร์มรักษ์ อาราม
🐄ฟาร์มอนุรักษ์ ทับทิมทอง
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโคนม แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม ล้วงตรวจท้อง จำนวน 4 ตัว ล้วงตรวจไม่กลับสัตว์หลังคลอด 4 ตัว ฉีดวิตามินบำรุง จำนวน 4 ตัว รักษาโคป่วยโลหิตจาง 1 ตัว รักษาลูกโคป่วยท้องเสีย จำนวน 1 ตัว
🐄รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มชะเอม ดารดาษ และฟาร์มประทีป รู้สมัย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหารและการใช้ยาปฏิชีวนะ ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
รายงานโดย นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์ หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 6