วันที่ 3 กันยายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6  ต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ สหกรณ๋ขุนโคในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 กันยายน 2562  นายพนม  มีศิริพันธ์ุ  ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสุขภาพผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต อ.สุวิชัย  โรจนเสถียร และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ทั้ง 35 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทักษะในการปฏิบัติงานการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิต และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตลอดจนสามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้ำนมที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วันที่ 2 กันยายน 2562  ปศุสัตว์เขต 6 นายพนม มีศิริพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมี ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย และด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบ​ จำนวน​ 3​ อำเภอ​ ประกอบด้วย​ อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมนี้​ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น​ โดยมอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ​จากอุทกภัย ณ​ บ้านวัดตายม หมู่ 2 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน​ 34​ ราย

วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนาย สันต์ อังคะพนมไพร สัตวแพทย์ชำนาญงาน เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  โรคพิษสุนัขบ้า โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟทิซีเมีย พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 (จังหวัดตาก และจังหวัดพิจิตร) และตรวจสอบห้องเย็น ตู้เย็น ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...