วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในพื้นที่ อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทยโดยมีเกษตรกรจำนวน 3 กลุ่ม  เกษตรกรจำนวน 30 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ขยายพันธุ์กระบือ และให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงกระบือในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทยและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นายพี่ระทองโพธิ์)และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง  ณ ห้องประชุม 704 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2561  ในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ปี 2562 และโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6  ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2  ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 นายพีระ  ทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ,การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลที่มีระบบ Long Term Care ปี 2562 ,การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เนื้อหาอื่นๆ...