วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 และ 12 กรกฏาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2561 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี  อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ อ. บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองและ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ นำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ ในการนี้มีปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีและคณะ  ปศุสัตว์อำเภอชุมแสง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลกและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมติดตามงานฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ดำเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรด้วย Strip test  จำนวน 2  ฟาร์ม ได้แก่ฟาร์มจรูญ และสายสมปองฟาร์ม ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทั้ง 2 ฟาร์ม และดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลด้านมาตรฐานฟาร์ม และประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน GAP ณ มานพฟาร์ม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนา การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560-2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และติดตามโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เพื่อติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกรในปี 2562 ปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอพิชัย อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ การติดตามงานในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ดังกล่าวและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ธกส. สาขาพญาแมน  ธกส.สาขาตรอน และเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6  ร่วมตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2  ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 นายพีระ  ทองโพธิ์ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลที่มีระบบ Long Term Care ปี 2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

เนื้อหาอื่นๆ...