วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอำเภอเมืองสุโขทัย เข้าฟาร์มโคนมเกษตรกรพื้นที่ อ.เมืิอง จ.สุโขทัย ได้แก่
ฟาร์มชุมพงษ์ วงษ์อินทร์
ฟาร์มเพลิน แมลงภู่
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโคนม ออกหมายเลขและใบประวัติใหม่ จำนวน 14 ตัว ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ จำนวน 16 ตัว ล้วงตรวจท้อง จำนวน 11 ตัว ล้วงตรวจไม่กลับสัตว์หลังคลอด 1 ตัว ฉีดวิตามินบำรุง จำนวน 6 ตัว รักษาโคเป็นฝีโดยกรีดระบาย จำนวน 1 ตัว
รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม และหัวหน้าศูนย์รับนมดิบทุ่งเสลี่ยม อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มนันทนา สุริยะตา ฟาร์มอภิสิทธิ์ เป็งมาวงศ์ และฟาร์มถาวร กันจุวงศ์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร และให้คำแนะนำด้านมาตรฐานฟาร์ม GAP ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
รายงานโดย นางสาวจินตนา ตันเวชศิลป์ หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
          เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี ให้บริการตัดเขาแม่โค เนื่องจากเขายาวทิ่มหัว
          เข้าฟาร์มบุญหนา คำเขิน ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม
          เข้าฟาร์มสมบัติ แสงมะณี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ล้วงตรวจท้องแม่โค 5 ตัว โคสาว 3 ตัว และตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าฟาร์มโคนมเกษตรกรพื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ได้แก่
ฟาร์มประจิน เที่ยงทิศ
ฟาร์มสุมนา เนียมเอี่ยม
ฟาร์มประมวล นาคดี
เพื่อเจาะเลือดติดตามระดับภูมิคุ้มกันหลังทำวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย Day30 จำนวน 15 ตัวอย่าง ปรับปรุงประวัติโคนมให้เป็นปัจจุบัน ล้วงตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์ จำนวน 6 ตัว รักษาโคป่วยล้มไม่ลุก จำนวน 1 ตัว
รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่ม 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5 และเขตปศุสัตว์ที่ 6) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่