วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าติดตามผลการดำเนินงานของฟาร์มโคนม (key farm) และจัดทำข้อมูลเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (young dairy farmer)   ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วย HHU สุโขทัย และปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เข้าร่วมดำเนินงานฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับท่านพลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ ในการตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคขุน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

114808

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 และส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรในระดับภาคเหนือ

196462

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวมนต์วจี ชูดวง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้

S 20627519

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 95 ราย โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

เนื้อหาอื่นๆ...