วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าปฏิบัติงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้

  1. ฟาร์มปมาพร ชุนประวัติ เข้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโคนม
  2. ฟาร์มวิเชียร แสนสุข เข้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโคนม และการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
  3. ฟาร์มมณฑล ทิมสูงเนิน เข้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านอาหารโคนม และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 8 ตัว

        และได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามฟาร์มโคนม ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้     

  1. ฟาร์มธิตินันท์ แสนสุข เข้าให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงโคสาวทดแทนและการจัดการอาหารโคนม
  2. ฟาร์มธนพร ยอดคำมี เข้าให้บริการแต่งกีบโคที่ขาเจ็บ จำนวน 1 ตัว

       จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคเหนือตอนบน อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 1043802 1043804  1043805
 1043806  1043807  1043808
 1043809  1043810  1043816
 1043818  1043820  1043821
 1043822  1043824  1043825
 1043828  1043831  1043836
 1043841  1043842 0  1043843

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ โดยการให้คำแนะในการปฏิบัติราชการในสภาวะการระบาดของโควิด-19 (COVID-19)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้มีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1.การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.การดำเนินการโครงการ ธคก.
3.การพัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์
4.โครงการอาสาปศุสัตว์
5.การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น
6.การเก็บตัวอย่างซากนกส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
7.การรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
8.การดำเนินการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและหน่วย HHU กงไกรลาศ
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เข้าเจาะเลือดสุกรเก็บตัวอย่างทดสอบโรค African Swine Fever จำนวน 15 ตัวอย่าง ฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน(มื้อเย็น) ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างศูนย์ศรีนคร และ ศูนย์รับน้ำนมดิบ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างศูนย์กงไกรลาศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- รักษาโคป่วยโรคพยาธิในเลือด จำนวน 1 ตัว ฟาร์มอุทัย สุวรรณริณ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
รายงานโดย : นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน 
หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video conference) ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness; AHS) ผ่านระบบ Zoom ตรวจสอบเอกสารน้ำนมดิบและประชุมร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำนมดิบที่เกิน MOU และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัดและสหกรณ์โคนมตากฟ้า จำกัด
{gallery}e772{gallery}
รายงานโดย : ยุทธการ ยอดแก้ว หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและหน่วย HHU กงไกรลาศ
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เข้าเจาะเลือดสุกรเก็บตัวอย่างทดสอบโรค African Swine Fever จำนวน 15 ตัวอย่าง ฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
- ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน(มื้อเย็น) ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างศูนย์ศรีนคร และ ศูนย์รับน้ำนมดิบ อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างศูนย์กงไกรลาศ เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- รักษาโคป่วยโรคพยาธิในเลือด จำนวน 1 ตัว ฟาร์มอุทัย สุวรรณริณ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
รายงานโดย : นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน 
หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

เนื้อหาอื่นๆ...