วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8  โดยมีนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ คนใหม่(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และของรัฐมนตรีช่วย ฯ นายประพัตร โพธสุธน ที่ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของกษ.และนโยบายของรัฐบาล สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มัหัวข้อดังต่อไปนี้
1.ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีพ.ศ.2562
2.ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริการในสุกรและโรคพิษสุนัขบ้า
3.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มรายได้(Mega Farm Enterprise)
4.ความก้าวหน้าพันธุ์สัตว์พระราชทาน
5.ความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
6.รายงานผลการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อ) ลำดับที่ BFI12 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม, จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ฟาร์ม, จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ฟาร์ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าจัดทำวีดีโอเผยแพร่ผลงานของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับเขต และอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2562 ของนายสมชาย อ่างทอง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ เข้าร่วมดำเนินงานฯ

วันที่​ 7-10​ สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใหม่และการนำเสนอผลงานวิจัยทางระบาดวิทยา​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562​ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ (นายจีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์โสภณ)​ เป็นประธานเปิดการสัมมนา​ฯ​ ณ​ โรงแรมชลจันทร์​ พัทยา​ บีช​ รีสอร์ท​ จ.ชลบุรี

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) ซึ่งจัดขึ้น ณ สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และสหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานดังกล่าวได้เข้าตรวจเยี่ยม และบริการแก้ไขปัญหาถึงฟาร์มเกษตรกร ในด้านคุณภาพน้ำนมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด แนะนำและแก้ไขปัญหาระบบการรีดนมและเครื่องรีดนม แนะนำและแก้ไขปัญหาสุขภาพโคนมและระบบสืบพันธุ์ และแนะนำการเลี้ยงโคนมและการจัดการอาหารโคนมแก่ฟาร์มเกษตรกร

เนื้อหาอื่นๆ...