วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยคณะทำงานติดตาม กำกับดูแล การตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ได้ดำเนินการตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องส่งมอบนมให้เด็กนักเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เพื่อ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที 1/2563 ณ โครงการอ่างเก็บนำ้ห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , โครงการอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้เฮี้ย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และโครงการอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม กำกับดูแล การตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งมอบนมโรงเรียนล่วงหน้าก่อนปิดเทอม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ( 771 ) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแนวทางการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดดังกล่าวในฟาร์มสุกร ร่วมถึงวางแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสุกรมีชิวิตและเนื้อสุกร ไปพื้นที่อื่นและนำเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีมั่นคงและความปลอดภัย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

เนื้อหาอื่นๆ...