วันที่ 25-26 กันยายน 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานติดตามและให้คำแนะนำการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และงานตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ปีก ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ,เข้าร่วมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงแนวทางการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และสอบถามสัตว์ปีกป่วยตาย ให้คำแนะนำการป้องกันควบโรค ที่หมู่ที่ 6  ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ศพก. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม เรื่อนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

วันที่  26~27 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  ปศุสัตว์เขต 6  มอบหมายให้นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  และคณะติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือในพื้นที่อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี โดยปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ  ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้ให้ข้อมูล

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวพิชชาภรณ์ รักผกาวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดพิษณุโลก (SC)  ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

เนื้อหาอื่นๆ...