วันที่ 24 มกราคม 2561 ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์  กรุงเทพฯ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 23 มกราคม 2561 ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพฺิธีเปิดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2561 ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยทีมงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายด้านสุขภาพสัตว์และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 22 มกราคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร