วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมอบรมการสอบสวนโรคตามหลักระบาดวิทยา ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เพื่อนำเนื้อหาวิชาไปอบรม ถ่ายทอดและแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนโรคในพื้นที่เขต 6 ต่อไป

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ หลักสูตร การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ(สุกร) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน  23 ราย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ปฏิบัติงานตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร (สุกรขุน) ในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม และ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอนและอำเภอพิชัย ได้ปฏิบัติงานตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ ในพื้นที่ อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ฟาร์ม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00. น.ปศุสัตว์เขต 6 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานผู้ตรวจกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อการติดตามงานและขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ในด้านงาน Function ,Agenda และ Area Base ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายกรมปศุสัตว์ โดยให้เร่งรัดการทำงานให้จัดทำแผน Action Plan เพื่อเป็นแนวทางการทำงานได้ตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ และตามเกณฑ์ตัวชี้วัดกรมปศุสัตว์

วันที่  7-9 กุมภาพันธ์  2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์" ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ มีความรู้ความเข้าใจในการตีความหมายมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ที่เป็นสากล และเป็นไปตามข้อกำหนดในแนวทางเดียวกัน    โดยนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม