วันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากปศุสัตว์จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 5 ตุลาคม 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

วันที่ 25-26 กันยายน 2560  นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ ทาทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานติดตามและให้คำแนะนำการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และงานตามโครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ปีก ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ,เข้าร่วมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงแนวทางการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ และสอบถามสัตว์ปีกป่วยตาย ให้คำแนะนำการป้องกันควบโรค ที่หมู่ที่ 6  ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2560 จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ศพก. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม เรื่อนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาอื่นๆ...