วันที่ 28 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 

วันที่  26~27 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  ปศุสัตว์เขต 6  มอบหมายให้นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  และคณะติดตามการชำระหนี้ของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือในพื้นที่อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ,อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี โดยปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ  ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้ให้ข้อมูล

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายปฏิวัติ  คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์, นายสุรเดช  ขำมั่น หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงแนวทางการควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์โดยนายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวพิชชาภรณ์ รักผกาวงศ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดพิษณุโลก (SC)  ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 21-22 กันยายน 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ของสำนักงานปศุสัตว์เขต  6 รวมทั้งสิ้น 56 คน เข้าร่วมประชุม ณ ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์