วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองสารวัตรและกักกัน ,สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอเมือง จังหวัดตาก
ในการนี้ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสานสนเทศการปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(แปลงใหญ่แพะ) ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการพิจารณาแผนธุระกิจของ ธ.ก.ส. และการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแปลงใหญ่แพะของแต่ละจังหวัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจต่ออายุหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP ) สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด ร่วมกับนางสาวพุทธชาติ คาดสนิท นายสัตวแพทย์ชำนาญ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ติดตามการดำเนินการเจาะเลือด ติดเบอร์หู และฉีดวัคซีนกระบือจำนวน 100 ตัว ที่นำเข้าจากทางการรัฐบาลประเทศเมียร์มาร์ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียร์มาร์ ซึ่งได้เคลื่อนย้ายเข้ามาถึงคอกกักสัตว์วังแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 โรงเรียนเทคนิคอาสา 1 และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เนื้อหาอื่นๆ...