วันที่ 11-13 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอาสาผสมเทียม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มสัก อำเภอวังโป่ง และอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอทับคล้อ อำเภอสามง่าม อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร