วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัด เขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีรับผิดชอบเฉพาะด้าน ในการรับมือสถานการณ์หากเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรขึ้น
สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africa swine fever : ASF) เป็นโรคไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสุกร ปัจจุบันมีการแพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกทั้งหวัด 26 ประเทศ แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค หากมีการระบาดของโรคในประเทศไทยจะมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันล้านบาท ซึ่งไม่รวมความเสียหายด้านสังคม