มาตรฐานฟาร์ม สรุปจำนวนฟาร์ม  
ตัวอย่างแผนผังฟาร์มสุกร แกะเนื้อ     - แพะเนื้อ ฐานข้อมูล GMP โรงฆ่าสัตว์
แผนผังฟาร์มไก่ไข่ ไก่ไข่        - นกกระทา ฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมไข่
แผนผังฟาร์มไก่เนื้อ ไก่เนื้อ ฐานข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
แผนผังฟาร์มโคนม ไก่พันธุ์    แบบฟอร์มทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ทั่วไป ( ปศุสัตว์ OK )
แผนผังฟาร์มเป็ดเนื้อ โคเนื้อ      - โคนม
ระเบียบ GAP58 เป็ดพันธุ์   - เป็ดเนื้อ   - เป็ดไข่
คู่มือ GAP ปี 58 ผึ้ง            - จิ้งหวีด
ตารางกระบวนงาน GAP สุกร
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2559 สรุป GAP เขต 6  
สารเร่งเนื้อแดง ( สุกร )  - สถานทีฟักไข่  
กำแพงเพชร         - พิจิตร    
ตาก                    - อุทัยธานี    
นครสวรรค์            - อุตรดิตถ์    
พิษณุโลก            - เพชรบูรณ์ โรงงาน gmp haccp เขต 6 แบบฟอร์มต่างๆ
สุโขทัย                - เขต 6 สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกรวม แบบฟอร์มขอยกเลิก
  สรุปจำนวนฟาร์มและจำนวนสัตว์ปัจจุบัน แบบฟอร์มขอรับรอง
สารเร่งเนื้อแดง ( โคขุน ) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
(ปศุสัตว์ OK Update 30 ก.ย. 61)
แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตวืปีก
กำแพงเพชร         - พิจิตร   แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับฟาร์มผึ้ง
ตาก                    - อุทัยธานี   แบบฟอร์มขอรับรอง สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสีย
นครสวรรค์            - อุตรดิตถ์    
พิษณุโลก             - เพชรบูรณ์    
สุโขทัย                 - เขต 6
   
     
โรงฆ่าสัตว์ ( ฆจส. 2 หรือ กฆ.1)    
โค - กระบือ    
สัตว์ปีก    
สุกร    
เขต 6    
สรุปข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ปีก ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)    
สรุปข้อมูลโรงฆ่าโค ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)    
สรุปข้อมูลโรงฆ่าสุกร ที่มีใบอนุญาต ( ฆจส.2)