ข้อมูลสถิติสัตว์
ข้อมูลสถิติสัตว์พื้นฐาน ปศข.6 
รายงานประจำปี 2560

Zonning เขต 6
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โคนม
 * โคเนื้อ 
สุกร
ไก้เนื้อ
ไก่ไข่
กระบือ
แพะ
แกะ 

* ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ 
การดำเนิงานโครงการแปลงใหญ่และแปลงเตรียมความพร้อม
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานแปลงใหญ่
้อมูลแปลงใหญ่ปี 60
ข้อมูลแปลงใหญืปี 61
รายงานตรวจราชการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
ภัยพิบัติ 60
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปศุสัตว์
คำสั่ง กรรมการภัยพิบัติระดับ เขต 6
ชาร์ทให้ความช่วยเหลือ
พื้นที่เฝ้าระวังรายจังหวัด
พื้นที่เสี่ยง

แผนช่วยเหลือภัยพิบัติ
* แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดกำแพงเพชร
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดตาก
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดนครสวรรค์
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดพิจิตร
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดพิษณุโลก
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดสุโขทัย
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดอุตรดิตถ์
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดอุทัยธานี
*แผนปฏิบัติการป้องกันฯปี 61 จังหวัดเพชรบูรณ์

การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
เสบียงอาหารสัตว์ช่วยภัยพิบัติปี 61
รายงานงบประมาณตามรายชนิดสัตว์

 ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ เขต 6 
* ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบือในพื้นที่ เขต 6
* สถานการณ์โคนม เขต 6
* การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ เขต 6
* สถานการณ์แพะ เขต 6
* สถานการณ์ไก่พื้นเมือง เขต 6
* สถานการณ์ไก่ไข่ เขต 6
* สถานการณ์สุกร เขต 6

 คู่มือภัยพิบัติ