หัวหน้าฝ่ายบริหาร

   
 

นายมานพ  มาเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

ข้าราชการ

นางพิชสุกานต์  โตพิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาววนิดา  ลอสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 

 

   

ลูกจ้างประจำ

นายวรสิทธิ์ บัวคำ นายสัมพันธ์ ผลเกิด นายพิษณุวัตร โคกทอง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 พนักงานพิมพ์ ระดับ 2 พนักงานขับรถยนต์
   
  นายสมพงษ์ ผลเกิด  
  พนักงานเข้าเล่ม   

พนักงานราชการ

 
 นางสาวสุพัตรา  กิ่งจำปา นายชัยอนันต์ คำรักษ์  
 นิติกร นิติกร  

พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
นายธนบดี  สะพานทอง นางแฉล้ม หมีนิ่ม  
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด