ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
  
 นายไกรแก้ว  คำดี
 ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์

ข้าราชการ

 
นายดำรงศักดิ์  ทาทอง น.ส.วิภาพร เฟื่องฟุ้ง น.ส.นันท์นภัส  แสนคำ 
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
นายสรรค์ อังคะพนมไพร
สัตวแพทย์
ชำนาญงาน

พนักงานราชการ

 
นายนพดล อุณานันท์ นายวิทยา ผะอบทอง 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
นายวรพจน์ วรรณะบำเพ็ญ นางสาวปาริฉัตร มาเนตร 
พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์