ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

   
  นายชัยนาท  แสนยศ
 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
 
 

ข้าราชการ


 
 น.ส.ปารมี เอี่ยมเชย นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ นางสาวรตา  รังสิติยากร
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายสัตวแพทย์ปฏิบีติการ
     
  นายอติชาติ  อภิรักษ์  
   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

พนักงานราชการ

นางสกุลนา ท้ายรอด นายอดุลย์  ตายอด น.ส.เกษชญา แก้วเกษศรี
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
นางเพียงใจ  ม่วงศรี    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

พนักงานจ้างเหมาบริการ

     
นายธนกฤต ไพรวรรณ์    
พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์