ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

  
 นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์ 
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ 

ข้าราชการ

 
นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นางสาวกนกพร  พวงเงินมาก นางทิวาวรรณ  อารีพงษ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
   
น.ส.ลักคณา  สุวิญญา -  

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ชำนาณงาน

-  

พนักงานราชการ

น.ส.พิชชาภรณ์  รักผกาวงศ์ นายชนินทร์ อิ้มแตง นายทนงศักดิ์  เสาวคนธ์
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล
นายธนะวัฒน์  แสนเรืองเดช  น.ส. ประภัสสร โพธิ์เจริญ นายบรรณรต  ศรีประวัติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(โครงการธนาคารโค-กระบือ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ