ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

  
 นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์ 
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ 

ข้าราชการ

   
น.ส.ลักคณา  สุวิญญา นางสาวกนกพร  พวงเงินมาก นางทิวาวรรณ  อารีพงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
     
- -  

-

-  

พนักงานราชการ

นางสรัญญา  พัวพัน นายชนินทร์ อิ้มแตง นายทนงศักดิ์  เสาวคนธ์
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล
นายธนะวัฒน์  แสนเรืองเดช  น.ส. ประภัสสร โพธิ์เจริญ นายบรรณรต  ศรีประวัติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(โครงการธนาคารโค-กระบือ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ