ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

  
 นายกิตติพงศ์  อุดมเศรษฐ์ 
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ 

ข้าราชการ

   
น.ส.ลักคณา  สุวิญญา นางสาวกนกพร  พวงเงินมาก นางทิวาวรรณ  อารีพงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
     
นายหัสดิน  คล้ายจินดา น.ส.นภัสสร  พรหมสุขโข  

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน
 

พนักงานราชการ

นางสรัญญา  พัวพัน นายชนินทร์ อิ้มแตง นายทนงศักดิ์  เสาวคนธ์
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล
นายธนะวัฒน์  แสนเรืองเดช  น.ส. ประภัสสร โพธิ์เจริญ นายบรรณรต  ศรีประวัติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าพนักงานสัตวบาล
(โครงการธนาคารโค-กระบือ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ