สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2561
 
 
 
 
 
 
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2560
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัดในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ - สุกร รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ - แกะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
 
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2558 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัดในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ - สุกร รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ - แกะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านอาหารสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2557 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โคนม รายจังหวัดในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กระบือ - สุกร รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แพะ - แกะ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านอาหารสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
จำนวนสถานที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ รายจังหวัด ในพื้นที่เขต 6
 
สถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ - สุกร รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง เป็ด รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ - แกะ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
 

 

 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ - สุกร รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง เป็ด รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะ - แกะ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ชนิดอื่นๆ รายจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
 
ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2554 
จังหวัด
โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
ช้าง
พิจิตร
844
17,120
2,810
33,157
1,745
493
1,332,876
1,177,058
-
พิษณุโลก
77
59,294
13,585
126,555
3,024
74
1,739,077
1,238,881
1
เพชรบูรณ์
3,323
112,082
4,895
61,269
9,200
1,160
5,249,962
229,466
-
อุตรดิตถ์
86
46,316
12,676
109,141
3,685
412
1,884,072
275,144
-
สุโขทัย
1,487
65,575
4,364
50,204
994
14
1,155,801
523,060
21
กำแพงเพชร
41
26,115
4,780
102,459
945
193
2,235,026
856,897
1
อุทัยธานี
130
38,732
21,185
37,552
3,106
263
1,718,161
297,217
5
ตาก
227
120,598
9,902
57,789
1,432
20
807,543
15,623
174
นครสวรรค์
1,546
75,316
3,220
88,642
6,433
909
7,465,803
992,695
-
รวม
7,761
561,148
77,417
666,768
30,564
3,538
23,588,251
5,606,041
202

 

 

ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2554
จังหวัด
ม้า
นกกระจอกเทศ
นกกระทา
ห่าน
กวาง
อูฐ
สุนัข
แมว
ลา
ล่อ
ไก่งวง
พิจิตร
69
2878
21,770
467
31
-
-
-
-
-
104
พิษณุโลก
101
11
2,519
516
2
2
-
-
-
-
253
เพชรบูรณ์
169
19
142
1,013
27
2
-
-
2
1
1,556
อุตรดิตถ์
54
10
10,057
325
102
-
-
-
2
-
60
สุโขทัย
7
7
3,528
206
8
-
-
-
-
-
13
กำแพงเพชร
47
6
36
365
1
-
-
-
2
-
203
อุทัยธานี
40
1
-
266
-
2
-
-
2
2
19
ตาก
80
-
28
241
-
1
-
-
10
-
181
นครสวรรค์
58
10
35,255
771
14
-
-
-
5
21
130
รวม
625
2942
73,335
4,170
185
7
-
-
23
24
2,492


 

ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2553
จังหวัด
โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
ช้าง
พิจิตร
987
19,762
3,419
26,714
1,617
372
1,116,311
1,250,739
1
พิษณุโลก
3
66,647
12,965
88,888
3,021
54
1,238,676
1,573,894
10
เพชรบูรณ์
3,268
119,109
4,491
60,527
8,800
1,128
5,029,851
195,912
-
อุตรดิตถ์
137
44,516
12,227
95,509
3,463
549
1,072,679
160,217
-
สุโขทัย
1,537
58,495
4,179
44,185
1,167
4
1,026,342
503,865
19
กำแพงเพชร
41
27,995
5,111
99,342
404
18
2,252,676
985,463
1
อุทัยธานี
128
37,326
19,335
34,055
2,863
210
1,711,594
289,124
1
ตาก
136
97,317
7,504
40,261
1,115
25
557,630
11,705
140
นครสวรรค์
1,558
73,424
2,864
87,679
7,665
886
6,116,402
902,295
-
รวม
7,795
544,585
72,095
577,160
30,115
3,246
20,752,161
5,873,214
172

 

ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2553
จังหวัด
ม้า
นกกระจอกเทศ
นกกระทา
ห่าน
กวาง
อูฐ
สุนัข
แมว
ลา
ล่อ
ไก่งวง
พิจิตร
71
427
16,803
447
21
-
-
-
-
-
41
พิษณุโลก
55
11
1,641
337
140
2
-
-
-
-
181
เพชรบูรณ์
151
21
168
911
22
9
-
-
2
-
1,182
อุตรดิตถ์
54
10
10,047
266
84
-
-
-
2
-
57
สุโขทัย
8
6
27
150
1
-
-
-
-
-
12
กำแพงเพชร
41
6
4,517
275
1
-
-
-
2
-
28
อุทัยธานี
32
1
-
206
-
-
-
-
2
1
19
ตาก
75
-
8
106
-
1
-
-
-
 
123
นครสวรรค์
44
10
35,044
529
14
-
-
-
5
21
101
รวม
531
492
68,255
3,227
283
12
-
-
13
22
1,744


 

ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2552
จังหวัด
โคนม
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะ
แกะ
ไก่
เป็ด
ช้าง
พิจิตร
937
29,160
5,369
28,117
2,067
555
1,605,555
1,725,278
-
พิษณุโลก
20
116,234
20,705
78,872
4,318
-
1,502,786
1,530,568
-
เพชรบูรณ์
3,927
143,632
3,497
63,931
6,592
2,380
3,464,486
470,542
-
อุตรดิตถ์
86
71,158
16,227
78,689
8,302
789
1,394,284
132,386
-
สุโขทัย
6,792
86,292
4,358
48,010
3,310
-
658,890
258,234
68
กำแพงเพชร
-
40,646
6,940
100,396
731
103
2,263,876
1,285,849
 
อุทัยธานี
74
34,894
18,517
21,743
5,819
66
1,129,729
129,095
-
ตาก
34
219,339
20,355
39,050
2,341
91
597,411
 
6,795
108
นครสวรรค์
1,487
107,514
2,796
47,649
13,119
1,186
6,416,256
581,145
-
รวม
13,357
848,869
98,764
506,457
46,599
4,751
19,033,273
6,119,273
176

 

ตารางสถิติจำนวนสัตว์ประจำปี 2552
จังหวัด
ม้า
นกกระจอกเทศ
นกกระทา
ห่าน
กวาง
อูฐ
สุนัข
แมว
ลา
ล่อ
ไก่งวง
พิจิตร
24
1,843
11,596
178
-
-
50,062
22,741
-
-
4
พิษณุโลก
12
3
215
208
50
-
97,388
29,894
-
-
56
เพชรบูรณ์
120
1
59
344
-
-
107,194
23,089
-
1
215
อุตรดิตถ์
3
5
13,500
324
10
-
71,799
15,306
-
-
4
สุโขทัย
4
-
15,000
178
-
-
83,199
24,771
-
-
14
กำแพงเพชร
6
-
6,101
14
-
-
83,346
34,140
-
-
-
อุทัยธานี
29
-
4
71
-
-
51,806
19,950
-
-
4
 
ตาก
49
-
-
-
38
-
33,796
13,341
-
-
-
 
นครสวรรค์
46
24
396
327
-
-
101,092
41,001
1
-
85
 
รวม
293
1,876
46,871
1,644
98
-
679,682
224,233
1
-
382