1617588325290

    วันที่ 1-2 เมษายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 บูรณาการติดตามประเมินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมทั้งค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการทำ Quick Survey และสรุปผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

     -​ ประชาชนยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงทำให้การฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคยังไม่ครอบคลุม
     -​ ประชาชนไม่ทราบถึงหลักปฏิบัติในการป้องกันการถูกสุนัขกัด (คาถา 5 ย)
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6#